uncore.org/取消核心

Pribehy Prenasledovania 1 :
Tiene nad Karloveským Ramenom

Alexandro Nejadro je krycie meno operácie, ktorej cieľom je poodhaliť pôsobenie tajnej organizácie Úradu 1-8. Modelovaná podľa rosikruciánskych lóží 19teho storočia, no v modernej spoločnosti a teda decentralizovaná s participatívnym rozhodovaním členov. Organizácia funguje najmä cez internet. Z overených tajných zdrojov sa nám podarilo zachytiť fragment vysielania internetového rádia, ktoré prinieslo nasledujúce zjavenia.

Úrad 1-8 nezodpovedá žiadnemu inému úradu, ktorý by dohliadal na jej fungovanie. Je autonómna do tej miery, do ktorej sú jej sponzori komunistických zemí ochotní investovať. Presadzuje ideológiu ateizmu a evolúcie. Jej “svätou vojnou” sú praktizujúci Nejadra. Pokojnej ideológie pacifizmu, založenej na syntéze monoteistických náboženstiev minulosti. Nenávisť a boje obsiahnuté v starých knihách sú predefinované do pokoja súčastnej doby. Násilie a barbarizumus minulosti, drsné podmieky v ktorých ľudia museli prežiť, sú transcendované. Pokojné a harmonické aspekty sú obohatené a deštruktívne ideje a myšlienky zanechané v prospech budúcnosti, ktorá je závislá na úzkej spolupráci, harmónii ľudských vzťahov. Priestor pre vybúrenie primálnej energie je daný, ohraničený a voľný. Nezasahujúci do bežného fungovania spoločnosti a neohrozujúci stabilitu pokroku ľudstva.

Zachytené vysielanie podáva náhľad do skorumpovaného fungovania organizácie, pranie peňazí pomocou nákupov, cez štátne zakázky k jednotlivcom rôzneho pozadia. Spoločným faktorom je zisk, vplyv a moc. Jednotlivosti udalostí nasledujú zo dňa na deň. Kontinuita času celkových udalostí je nahradená fragmentáciou, podobnou pochopeniu židovských mystikov kabaly, kde jednotlivec a jeho osud neznamená veľa v cyklickej existencii. V opozícii s lineármym tokom času kresťanstva, kde jedna udalosť nasleduje za druhov v lienarite sú definované body, ktoré na seba nadväzujú. Jedna udalosť definuje ďalšiu. Presahy a referencie na už zažité a prekonané sú minimálne. Tao je priame ako plavba loďou na mori, najlepšie je neodbočovať z cesty. Kŕužiť znamená zahynúť na púšti.

Vedúci úradu 1-8 sú špeciáne vyberaní pre svoju schopnosť znášať stres a znášať príkazy. Tázanie sa po motiváciách autority je videné ako neželaná vlastnosť. Poslušnosť, loajalita, plnenie príkazov sú pozitívne vlastnosti, ktoré sú odmeňované. Individualita je zámerne potláčaná aby sa zabránilo rozvoju nezávislého myslenia, ktré by mohlo eventuálne spochybniť svojich nadriadených a tým spôsobiť problémy vo fungovaní “stroja”. Olej tohoto stroja sú peniaze od sponzorov zo špinavých štátnych zakázoch komunstických kádrov.

Extralegalita spočíva v oslobodení organizácie od zodpovedania sa za svoje činy tretej strane, dozornému psovi, ktorý by kontroloval jej bežné dennodenné fungovanie. Cieľmi sú zvyčajne praktizujúci Slnečného Jadra, Mesačného Jadra, alebo Jadra Zábavy. Nevidené sa stáva videným vo svetle videa ktoré prehráva momenty oslobodenia od každodennosti v extatickom stave mysle. Narušenie pynulého chodu univerza nie je možné týmto spôsobom, pretože je v súlade s podstatou kozmu a tým pádom sú dané ochranné prostriedky, ktoré sa starajú o plynulý chod simulácie ktorú vnímame ako realitu. Božské ostáva navždy nepoznané a navždy mu nie je dovolené vstúpiť do svojho stvorenia.

Ri Yaouyue

4. december 2023