uncore.org/取消核心

Pribehy Prenasledovania 3:
Depeša Trejdmark

Našim tajným zdrojom, pracujúcim na projekte Alejandro Nejadro sa podarilo odhaliť interné fungovanie bratislavskej bunky. Bratislavskú bunku úradu 1-8 vedie indivíduum, ktoré si hovorí Trejdmark. Interná ligvistika úradu pozostáva z vyjadrení ako “vedúci nápravy zákona” a “osvietená bytosť ochraňujúca národ”. Tak ako každá komunistická ideológia, potrebuje aj táto, na udržanie svojej moci externého nepriateľa. V tomto prípade, bol ako externý nepriateľ dezignovaný bývalý člen Úradu, mometálne persona non grata na území Slovenskej republiky Asociácie FG, vystupujúci interne pod krycím menom “Kopyrajt”. Osoby vystupujúce ako verejní činitelia sa vo svojej neobmedzenej múdrosti, ktorá im bola požehnaná Bohom rozhodli verbovať členov úradu na to, aby im poskytli informácie o fungovaní. Toto sa odohrávalo v 90tych rokoch. Moderné usporiadanie spoločnosti umožňuje autsoursovať značnú časť práce na získavaní informácií do digitálnej sféry.

Počas posledných pätnásť rokov sa bratislavská pobočka úradu 1-8 rozrástla z pôvodných troch zakladajúcich členov na malú známu firmu v počte 10-50 jedincov. Paralegalita fungovania nastala pri odmietnutí božského. Devať rokov príležitostí vyústilo v odchod a následnú snahu o potlačenie a zničenie vôle Stvoriteľa. Mohlo by byť povedané, že je to záležitosť obyčajnej ľudskej hlúposti, táto výhovorka však neobstojí na šachovnici kozmických udalostí. Obmedzenosť kultúrneho pochopenia svojho miesta v spoločnosti by bola ospravedlniteľná pri záležitostiach nesymbolických rozmerov.

Kapacita viesť, rozhodovať sa v súlade s vôľou univerza bola vždy základným stavebným kameňom historických postáv minulosti. Kto stratil vôľu nebies, kto sa odklonil alebo nevládal držať krok, bol podľa toho premiestnený na svoju novú pozíciu, a to bolo v súlade s kozmickým zákonom tej doby.

Dnes, pri predefinovávaní pozície obyčajného človeka v priestore Kozmu, keď sa ponúka spása doširoka mnohým bytostiam, nie je možné odkloniť sa od Božieho plánu ani trochu. Interpretácia vôle nebies padala v minulosti na najvyššie echelony spoločenského rebríčka. Vládci, bojovníci, mudrci a radcovia, všetci mali spojenie s božským.

V modernej komunistickej spoločnosti zameranej na hmataťeľný zisk, je mystérium ilúzie odmietané. Veda sa riadi vedeckými princípmi, ktoré však nie sú nemenné. Naopak, s novými vedeckými objavmi sa môžu zmeniť aj základné vedecké princípy ako nezávislá možnosť opakovateľnosti výsledkov v rovnakom prostredí za rovnakých podmienok. Potláčanie božského, na úkor takzvaného pokroku, ktorý nie je schopný transcendovať svoje miesto v kozme, nie je v súlade s vývojom ľudstva. Moderná veda nie je schopná preskúmať ani najbližšie hviezdy a návšteva planét slnečnej ústavy je snom generácií. Úrad 1-8 je prežitok doby, ktorý sa stavia proti vôli vývoja Kozmu. Ako taký je odsúdený na zánik.

Ri Yaouyue

6. december 2023